Hagyd abba a dohányzást meddig forog a fej

Azt mondja az úr, bocsájtván a fulánkot a juhász szívébe: — Sok ennyi birkához két puli. A gúnyra a legény odaveti, hogy ő se maradjon alul: — Talán maga az az úr, a ki kutyával akar keresködni? Hanem az egyik pulidért adok tizennyolcz koronát. Az épen kerekszám kilencz ezüst forint. Hiszen ennyi bürgéhez elég egy puli, hallod-e?

Drogéria | Fulfilled by Webshippy

De hát nézze csak, egy testvér a két puli. Mert ott a maga házában lakik, az étele kijár, meleg ételt eszik… No… hát tiz pengő, tiz ezüst forintos tallér kell-e érte? Aztán azt se felejtsd, hogy ha a gazdád azt a negyvenkét birkát is eladja a többi után, akkor még az egy puli is sok lesz, nemhogy kettő. A kocsi megindul, ezt az utolsó érvet ott hagyván gondul a legénynek.

Hát hisz ez csakugyan, hogy csakugyan. Ez a falka úgy is folyton-folyvást vékonyodik. Egyszer csak elfogy. Azután tiz pengő. Sok helye volna nagyon, amúgy is az ősz bekövetkezvén. Csizma is elférne nagyon. Aztán a gondolatok világában fölbukkan egy tajtékpipa képe, a milyent bent a városban árulnak… A juhász egyszer csak nagyot kiált a kocsi után: — Álljanak mög!

Mikor megállnak a juhász előtt, a kocsis már azonnal szedi is elő az első ülés alól az üres zabos zsákot, a mibe majd beleteszi a pulit. A juhász szól a Talpasnak, a kutya előjön a juh mellől s néz az emberekre. A juhász fölemeli a háta bőrénél fogva s beleereszti a zsákba. És a pénzt kiolvassa. Nem is papirpénzt, hanem ezüstöket.

az orvos aki segített leszokni a dohányzásról

A puli nem vinnyog, de mozog a zsákban. Mit gondolhat ilyenkor a puli, tulajdon elárultatása felől? Ezt bizonyosan nem tudni.

Elvégre úri kutya lett belőle. Ez bizonyára vigasztalja a juhászt is, mikor a kocsi tovább halad megint s ő egymagára marad a birkák közt a másik pulival. Talpas elment, Talpast viszik. Nemsokáig ugyan, mert a hely nem messze van, a legelő oldalában, a szőlők szélén.

Mikor Talpast a zsákból egy úritanya kerített udvarán kieresztik, első sorban szétnéz, hogy hagyd abba a dohányzást meddig forog a fej hely az, a hová jutott. Egy pincsikutya meg egy vadászkutya barátságosan közelednek. Az első benyomások kedvezőbbé tétele céljából egy darab kenyeret hoznak a Talpasnak.

A konyhából pedig valami meleg mosadékot. Sava is van, zsirja is van: ez jó. Nem is hagy meg belőle Talpas egy szikrát sem.

Fèl ève dohányzás nèlkül

Most a gyermekek kezére kerül. Azok ajnározzák. Mindent elmondanak Talpasnak. Hogy a pincsi bent alszik a szobában, a Hector az ereszet alatt, a Talpasnak pedig háza van, rendes háza, fából készítve, belől szalmával kirakva, mellette egy csorba tál ivóedénynek, a mibe mindig friss vizet merítenek a kútból. Ilykép a házban a félelem, hogy Talpas mint aféle vad pusztai bugris, idegenkednék az új helyzettől, teljesen megszünt.

Talpas kezdte már másnap a kissé elhatalmasodott pulykafélét rendbeszedni s általán az udvarbeli ügyek után körültekintést mutatott. Pár nap alatt egészen megváltozott. Más világ ez. A hányszor a gazda eszik, annyiszor a kutya is.

Különböző finom csontok, mert tanyahelyen leginkább csirkék, kácsák s egyéb gyenge lények evése szokásos. Talpas, mikor először érte langyos fürdő, utána olyan féktelen ugrándozásokat művelt örömében, hogy mindenek nevették s még az életúnt pincsi is kedvet kapott bohókás kutyajátékokhoz.

Aztán megkefélték, szőréből a bozontot kifésülték, a szeme körül is lenyirták a szőrét, hogy jobban lásson.

Talpason egyre jobban meglátszott az átvedlés, éjjenkint szorgos házőrzői szolgálatokat teljesített és az ételben duskálkodott. Ez esték egyikén szintén vacsoráznak az udvarban az emberek, a kutyák az asztal körül.

Jut mindeniknek étel, csont is, kenyérhéj is; almacsutka, kissé ütődöttebb szőlő nyalánkságok, a miknek Talpas ezelőtt a hírét sem hallotta. Szép szelid est abbahagyta a dohányzást helyreállt hogyan lehet fogyni vélemények, a falevél sem mozgott. Ekkor szinte libegvén a hold fényes sugárain, messziről halkan, szeliden pásztortilinkó szava hallatszik.

Talpas abbahagyta az evést. A tilinkó csak szól, hol halkan, hol élesen, aztán nevet, majd pedig hosszú zokogásban elhal. A tanyai kézbesítő kétkerekű kordéja behalad Öreg Dobó Mihály tanyája udvarába. A kutyák rettentő módon ugatnak, a mi helyes is, mert az mindig bajt jelent, ha valahol a kézbesítő a kordéjával megjelen. Csakugyan, ide is egy félárkus kék papirost hozott, a mit Öreg Dobó Mihály hümmögve átvesz, mondván: — hejnye, fene teremti, mi van ebben?

A házba invitálja a kézbesítőt, és pálinkát tesz az asztalra. A hamisított pálinkába szokás ugyanis a spirituszt csatló-lánczczal belekeverni. A talpas poharakba önt, azután nézi a kék papirost. Majd oda kell vele menni a városban a Mars-térre, ahun a fegyház van.

Bűn, fenyítés, fegyház, e dolgok kavarognak Öreg Dobó fejében. Ő tekintélyes, vagyonos öreg gazda, s lám, bűn, fenyítés, fegyház. Mérgesen mondja: — A katonák kaszárnyája van a Mars-térön. Mit akarnak ott én velem? Talán a bolondját akarják járatni én velem?

A kézbesítőnek azonban ez mindegy, különben is megszokta már az ilyen zsörtölődéseket. Hanem, nini, a Frantzia gyerök a multkoriban mögfenyögetött, hogy beád a fegyházba… Csakugyan.

a dohányzásról való leszokás váladékot köhögött

Itt allen carr hogyan lehet leszokni a dohányzásról wikipédia a tehenet a rétszélen, az enyimet étette, hát hozzányultam egy kicsit.

Hát mivel? De nem nagyon, attul nem tört csontja. A kézbesítő a kordén szent János áldásával elmegy, Öreg Dobó pedig nézi a szobában a kék papirost az asztalon és tanácskozik az asszonynyal. Mert az ügyvéd nélkül is tudatik, hogy ez most már pénzbe kerül és nincs más mód, mint hogy fiskálist kell fogadni.

A legközelebb eső hetivásáros napon ez meg is történik s a pörlekedés, vádaskodás és védekezés annak rendje szerint megindul a testi sértés ügyében. Öreg Dobó nem tagad semmit, csakugyan rávágott a legényre a bottal, lehet, hogy a fejét is érte, hogy ne sántuljon, de hát ő csak a vagyonát védelmezte. Mert ott nincs sarki röndér, a kit hivhassunk. Magunk védeközünk. Bitorolta a vagyonomat, hát lekergettem bottal a vagyonomrul. Én is legeltettem a más földjén ilyen surbankólegény koromban, engöm is megvertek érte, de nem möntem érte panaszra.

Ha tötte, viselje. Ő ugyanis úgy gondolkozik, hogy az igazságszolgáltatásnak akkor volt elég téve, mikor ő megbüntette a Frantzia-gyereket. S lám, most még őt, a birót, hajkurászszák. Ki látott ilyent? Ám Dobó beszédével nem sokat törődtek, sőt meg is intik szónoklatáért. Azután hagyd abba a dohányzást meddig forog a fej az ítéletet: Kidukál három napi fogház, meg hatvan korona pénzfizetés. Ha nem fizeti, azt is leüli. Öt pengőre egy nap. Arról ugyan szó sincs, hogy még a pénzt is leülje Öreg Dobó, ellenkezőleg, a napokat sem akarná leülni.

Hiszen talán összedűlne a nagy tanya odakint szégyenletében, ha megtudná, hogy a gazdája börtönviselt ember. Nagy tanácskozások folynak e tekintetben most már az ügyvéddel, hogy miként lehetne elkerülni a börtönt. Dobó értetlenül nézi. Mihályban némi büszkeséget támaszt, hogy ügyében a fölséges királylyal tárgyalnak, de azután szorongva kérdezi: — Mekkora stempli köll arra a levélre?

De azért mégis csak beleegyezik, hogy írja meg a folyamodványt az ügyvéd, azután hazamegy s várja, hogy mi lesz a dolog vége. Sebesen szeret hajtani az Öreg Dobó, nem is áll meg hazáig, csak épen a Szubasa-halmánál; ott hagyd abba a dohányzást meddig forog a fej a kifelé haladó Frantzia-gyereket s fölvette a kocsira, hogy még se menjen már egészen hazáig gyalog.

Az ügyvéd pedig megírja a folyamodást. Elmondja benne, hogy Öreg Dobó Mihály rendes, hű polgár, becsületes ember, sok katonafiat nevelt, soha se volt büntetve, rendíthetetlen híve a függetlenségi pártnak, — azaz hogy nem, ez utóbbit talán még sem írta bele, de kérte, hogy változtassa a királyi kegyelem pénzbirságra azt a három napot.

Jó idő eltelik ezután addig, míg egyszer levelet küld az ügyvéd, hogy menjen be Dobó a városba. Hagyd abba a dohányzást meddig forog a fej, választ írt a király, alighanem. Mihály vidáman halad ki a tanyából a kocsival a város felé.

  • The Project Gutenberg eBook of Ne engedjük a madarat… s más holmik by István Tömörkény
  • Abbahagyhatja a várandós lány dohányzását
  • Ha édes palacsintát készítesz, akkor egy csomag vaníliás cukrot is adhatsz a tésztához, de nem szükségszerű.
  • Как долго нам придется ожидать вас в музее.

Mihályné pedig büszkén mondja a szomszédasszonynak, a ki átment hozzá a szent Antal tüzire való csiholó aczélért: — Az én uram olyan embör, hogy még a király is levelezi… Odabent hagyd abba a dohányzást meddig forog a fej ügyvédnél azonban nem igen járnak ezek a büszkeségek és örömök.

Mert azt mondja az ügyvéd: — No, bátyám, jó hírt mondok. A fölséges úr elengedte a három napot. Fizet kend helyette hetvenöt koronát. Öreg Dobó meglepődve hallgatja ezt. Ennyi az egész — feleli a fiskális. Azonban Öreg Dobó a fejét rázza: — Én ebbe nem állapodhatok bele. Mihály mérgesen feleli: — Mert nem jól van felváltva a dolog!

Most mög miért követölnek egy napra huszonöt koronát? Hiszen ha hat ökröm mög egy bérösöm egész nap szánt, az se ér mög huszonöt koronát… Egyször tiz korona, máskor huszonöt korona? Hát mondom, hogy nem tudnak váltani… Én ebbe nem állapodok bele! Ezt olyan határozottan mondja Öreg Dobó, hogy most már az ügyvéden van a megijedés sora.

No hiszen szépen vagyunk. Hosszú instancziával valahogy kikérte a kegyelmet s most meg előáll a Mihály, hogy neki nem kell a kegyelem. A leányaira, vejeire, fiaira, menyeire gondoljon!

Hogy esne azoknak, hogy az Öreg Dobó odabent ül a börtönben, a laczibetyárok közt! Csak nem szégyenkezik vele? Azonban Öreg Dobó állhatatos.

mi a jobb a dohányzásról való leszokáshoz

Gondolkozik egy kissé, de azután kétszer is fölrántja a vállát: — Hetven éves vagyok már, úgy se soká szégyönközök… Ezzel mérgesen kimegy az ajtón, meg az irnokok szobáján keresztül az emeleti folyosóra, ott megint megáll, hogy hát mégis csak… mégis csak… az ügyvédnek is van valami igazsága. Lenéz az udvarba: bolond magasan laknak ezek a városi emberek; tanyán csak a ló szokott ilyen magasan lakni, az is csak esett korában, mikor a bőrét száradni a padlásra viszik.

Hát… fene teremti. Csak visszamegy, a mit az ügyvéd különben úgy is tudott, mert köszönés nélkül nem szokás távozni. Úgy tesz azonban, mintha nem venné észre Öreg Dobót.

Olvassa el is